Reklamačný poriadok

Uvedený reklamačný poriadok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

  1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o jeho poškodení. V prípade prevzatia tovaru aj napriek poškodeniu je spotrebiteľ povinný uviesť do záznamu, že preberá zásielku s výhradou. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.
  2.  Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.
  3.  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou (rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.
  4.  Reklamácie možno zasielať na adresu prevádzky predávajúceho alebo aj na jeho e-mailovú adresu - novoplyn.obchod@gmail.com prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný v spodnej časti stránky, na stiahnutie. V niektorých prípadoch je potrebné poskytnúť fotografie reklamovaného tovaru a jeho vady.
  5. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách (štandardne do 30 dní).
  6.  Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho

 

 

Na stiahnutie